สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุของส่วนราชการ (ปค.)   [04 พฤศจิกายน 2557]
 ซักซ้อมแนวทางการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ   [29 ตุลาคม 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [29 ตุลาคม 2557]
 การจัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ (UNDO)   [27 ตุลาคม 2557]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ   [27 ตุลาคม 2557]
 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   [22 ตุลาคม 2557]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.   [22 ตุลาคม 2557]
 การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม)   [21 ตุลาคม 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จ.เพชรบูรณ์   [21 ตุลาคม 2557]
 การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   [15 ตุลาคม 2557]
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 ตุลาคม 2557]
 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยงของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)   [15 ตุลาคม 2557]
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ของกรมการปกครอง   [14 ตุลาคม 2557]
 สรุปประเด็นการมอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศุนย์ดำรงธรรมอำเภอ   [14 ตุลาคม 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท 0302.2/ว 20188  ด่วนที่สุด  การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
 มท 0304.1/ว 1304    โอนจัดสรรงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า

 18/12/1423 จว. ยังไม่มารับเครื่องราชฯ กน.ผญ. ตาม มท 0310.2/ว 18959 ลว. 26 พ.ย. 57
 18/12/14ปค. กำหนดเลือก อ.ก.พ. ปค. แทนตำแหน่งว่างลง รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ กจ.
 17/12/14ปค. ขอเลื่อนกำหนดการรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio เป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
 17/12/14อปค.ได้โปรดให้เลื่อนการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระ โปรดส่งให้ สล.ปค. ภายในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ ก่
 16/12/14ปค.แจ้ง69จ.ให้เร่งรัดการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางและรายงานแผนปฏิบัติการภายใน22ธค.57ก่อนเวลา12.00น.ดูที่เว็บ ปค.
 16/12/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
 16/12/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปค. ชั้น ๒ ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐
 15/12/14ด้วย ปค. มีนโยบายสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานที่จะมอบให้กับปลัดจังหวัดทุกจังหวัด จึงขอให้ปลัดจังหวัดเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าวด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ป
 15/12/14มท. แจ้ง จ. ให้สนับสนุนโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง รายงานวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ก่อนเที่ยง ดูที่เว็บ ปค.
 12/12/14แจ้ง จ./อ.เพื่อทราบ 1.การเข้าระบบรายงานประจำสัปดาห์(E-Rport)ของ ศปก.ปค.หากเข้าระบบไม่ไดติดต่อ022831222(30คู่สาย)2.หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลรายงานติดต่อ ศปก.ปค.022255500มท.50741หรือคุณชาญ0891796215 3
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< ธันวาคม  2557>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com