สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


     การประชุมผู้บริหาร และ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง กองการสื่อสาร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

  

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2557   [30 เมษายน 2557]
 งดการประชุมเดือน ธ.ค. (2 - 3 ธ.ค. 56)   [28 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   [26 พฤศจิกายน 2556]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จ.พังงา   [25 พฤศจิกายน 2556]
 ขอให้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ   [25 พฤศจิกายน 2556]
 นัดตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   [25 พฤศจิกายน 2556]
 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖   [18 พฤศจิกายน 2556]
 สรุปผลการแถลงแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะในระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗   [18 พฤศจิกายน 2556]
 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   [07 พฤศจิกายน 2556]
 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์   [06 พฤศจิกายน 2556]
 ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖   [04 พฤศจิกายน 2556]
 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด   [04 พฤศจิกายน 2556]
 การจัดทำบันทึกนักปกครอง ปี ๒๕๕๗   [01 พฤศจิกายน 2556]
 คำสั่งมอบหมายภารกิจให้ ร.ปมท. และ ผต.มท. ปฏิบัติราชการแทน ปมท. และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปมท.   [01 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖   [30 ตุลาคม 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 29/07/14ปค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นอภ.อำนวยการสูง ที่ www.dopaperson.com
 29/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธิ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ตรัง ตราด บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ลพบุรี อุดรธ
 28/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 25 ก.ค. 57 มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ระยอง ลพบุรี ลำพูน สตูล อุตรดิตถ์ วันที
 25/07/14ดูประกาศผลการคัดเลือก กน. ผญ.ยอดเยี่ยมปี57ตาม น.ด่วนมากที่ มท0310.2/ว10381 ลว.25กค.57พร้อมกำหนดการกิจกรรมฯ/คำแนะนำการเข้ารับรางวัล/แบบสำรวจการร่วมงานได้จากEdocหรือWWW.DOPAสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ม
 25/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Reportภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กาฬสินธ์ุ กำแพงเพชร ชัยนาท เชียงราย ปราจีนบุรี พะเยา พังงา ยโสธร ระนอง ราชบุรี ลพบุรี เลย อุตรดิตถ
 23/07/14ปค.ขอเชิญท่านรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ทางเวปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุทธที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
 22/07/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 7/2557 ในวันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2557 ก่อนเวลา 16.00
 22/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา14.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยันวันที่21กค.57 ขอนแก่น ชัยนาท เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครพนม เพชรบุรี ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี เ
 22/07/14ข้อความที่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวฯที่ทำงานในเรือประมง ตามประกาศ คสช. ฉ.94/2557รายละเอียดตาม ว 1951 ลว.21กค.57ดูได้ที่WWW.dora.do
 18/07/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้ ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี เพช
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< กรกฎาคม  2557>
อาพฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com