สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


     การประชุมผู้บริหาร และ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง กองการสื่อสาร ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

  

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   [07 พฤศจิกายน 2556]
 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์   [06 พฤศจิกายน 2556]
 ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖   [04 พฤศจิกายน 2556]
 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด   [04 พฤศจิกายน 2556]
 การจัดทำบันทึกนักปกครอง ปี ๒๕๕๗   [01 พฤศจิกายน 2556]
 คำสั่งมอบหมายภารกิจให้ ร.ปมท. และ ผต.มท. ปฏิบัติราชการแทน ปมท. และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปมท.   [01 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖   [30 ตุลาคม 2556]
 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการตามโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. ส่วนกลางฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๒)   [22 ตุลาคม 2556]
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๖   [17 ตุลาคม 2556]
 การปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต.   [17 ตุลาคม 2556]
 การจัดทำใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ ในระบบ Online   [15 ตุลาคม 2556]
 รายงานตัวชี้วัดกองการสื่อสาร "ร้อยละของเครื่องมือสื่อสารประจำจังหวัด/อำเภอ ที่พร้อมใช้งาน"   [02 ตุลาคม 2556]
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จชต. (แจ้งเวียน ศ.ยะลา และ ศ.สงขลา)   [30 กันยายน 2556]
 การจัดตั้งสถานีตำรวจประจำตำบลในพื้นที่่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แจ้งเวียน ศ.ยล. และ ศ.สข.)   [27 กันยายน 2556]
 สรุปผลการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลา (แจ้งเวียน ศ.ยล. และ ศ.สข.)   [27 กันยายน 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 10/07/14ประชุม ผวจ. ปจ. นอ. ฯลฯ ขับเคลื่อนนโยบาย รุ่น1 ภาคอีสานตอนบน 11จ. วันที่15-16 กค.57 รร.นภาลัย จ.อุดรธานี รุ่น2 ภาคอีสานตอนล่าง 9จ. วันที่17-18 กค.57 รร.สีมาธานี จ.นครราชสีมา ดูที่เว็บ ปค. และสน.ปท.
 10/07/14เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 3 ภายในวันศุกร์นี้
 09/07/14วปค.จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย หลักสูตรประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.ค. 57 ลงเว็บไซต์ วปค. แล้ว
 08/07/14๙/๗/๕๗/๑๒.๐๕ น.FM๙๑ มท.ชวนรู้ เชิญฟัง ปมท.เรื่อง มท.ประชุมมอบนโยบายยาเสพติด ๑๐ ก.ค.นี้ที่สโมสรทหารบก
 08/07/14การายงานผลปฎิบัติงานทาง E-Report 1.ให้อำเภอบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น. 2.ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอำเภอแล้วยืนยันข้อมูลให้ส่วนกลาง (ปค./มท.) ภายใน 11.00 น. ทั้งนี้เป็นไปตามหนัง
 08/07/14เรียน ปจ. ให้ กำชับ จนท. ผู้รับผิดชอบ ยืนยันรายงาน E-Report ของวันที่ 7 ก.ค. 57 ภายในเวลา 14.00 น. ให้จงได้ตามรายชื่อจังหวัด ดังนี้ ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปรา
 07/07/14เรียน ปจ.ให้กำชับ จนท.ผู้รับผิดชอบ ยืนยันรายงาน E-Report ของวันที่ 6 ก.ค.57 ภายในเวลา 14.00 น.ให้จงได้ ตามรายชื่อจังหวัด ดังนี้ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา น่าน บึงกาฬ บ
 07/07/14ให้ ปจ.นอภ.และปลัด อปท.เข้าร่วมประชุม video conference กับ มท.นโยบาย คสช.ในวันที่ 7 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
 04/07/14เร่งรัดรายงานการลดต้นทุนและค่าเช่านา สัปดาห์ที่ 2 ภายในวันศุกร์นี้
 04/07/14เรียน ปจ.ให้กำชับให้ จนม.ผู้รับผิดชอบยืนยัน E-Reportของวันที่3กค.57ให้จงได้ภายในเวลา14.00น.จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานและยืนยัน กำแพงเพชร ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี แพร่ มหาสา
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< กรกฎาคม  2557>
อาพฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com