สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง   [19 ธันวาคม 2557]
 จัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ และ ส.ค.ส. ๒๕๕๘   [19 ธันวาคม 2557]
 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   [19 ธันวาคม 2557]
 การบรรยายแนะนำความรู้ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอฯ   [16 ธันวาคม 2557]
 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   [12 ธันวาคม 2557]
 แนวทางการประสานงานด้านการข่าว   [12 ธันวาคม 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุนชนโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และชุมชนเลิงนกทา - สวาท จ.ยโสธร (แจ้ง ศ.นครสวรรค์ และ ศ.อุบลฯ ทราบ)   [12 ธันวาคม 2557]
 การคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรม$   [08 ธันวาคม 2557]
 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗   [08 ธันวาคม 2557]
 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม   [08 ธันวาคม 2557]
 ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อหนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว"   [03 ธันวาคม 2557]
 การจัดทำโครงการ "ทศพิธธรรมราชา"   [01 ธันวาคม 2557]
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และมติการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี   [28 พฤศจิกายน 2557]
 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.............   [28 พฤศจิกายน 2557]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการจัดงานมหกรรม ๙ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ   [28 พฤศจิกายน 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 27/03/15รายงานความคืบหน้าตัวชี้วัด สส. งป.58 รอบ 6 เดือนผ่านระบบ E-SAR ให้ ฝ.อกส.ในวันที่ 301300มี.ค.58
 27/03/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(27มี.ค.58เวลา14.30น.)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ 1.ชัยนาท 2.ชุมพร 3.ตาก 4.นครปฐม 5.นครสวรรค์ 6.นราธิวาส 7.บึงกาฬ 8.แพร่ 9.ภูเก็ต
 27/03/15ขอความร่วมมือ นอ. ส่งคืนแบบสอบถามการประเมินโครงการ นอ. แหวนเพชร ให้ ปค. ภายในวันนี้ให้จงได้ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ร.อปค.คม.)
 26/03/15 31/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.พัทลุง เรื่องวาระ มท.คนไทยรักกัน&เมืองไทยน่าอยู่
 26/03/15 30/3/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ลำพูน เรื่องวาระ มท.เมืองไทยน่าอยู่&งานแอ่วลำพูนเมืองวัฒนธรรมเมืองลำไยเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
 25/03/15แจ้งขั้นตอนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯหนังสือสำนักทะเบียกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 339 ลว.25 มี.ค.58 เรื่องการจัดระบบต่างด้าวฯ หลัง 31 มี.ค. 58 ตามมติ ครม.3 มี.ค. 58 รายละเอียดดูได้ที่ www.bora.dop
 25/03/15 ขอความร่วมมือนายอำเภอตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร เพื่อส่งคืน ปค.ภายในวันที่ 27 มี.ค.58 ให้จงได้ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ร.อปค.คม.)
 25/03/1526/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อยธ.เรื่องโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบรอบ60พรรษา
 24/03/15ขอเชิญรับชมสารคดีโรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด"พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข"ทางNBT(ช่อง11)จ.พ.พฤ./20.20-21.00น.เริ่ม25มี.ค.-28พ.ค.58
 24/03/15ขอเชิญรับชมสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด"พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข"ทางสวท.&สถานีเครือข่ายในภูมิภาค/จ.พ.ศ./07.30-08.00น.&19.30-20.30น.&ทาง จส.100/09.40-10.00น.&21.40-22.00น.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< มีนาคม  2558>
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com