สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ


ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม   [08 ธันวาคม 2557]
 ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อหนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว"   [03 ธันวาคม 2557]
 การจัดทำโครงการ "ทศพิธธรรมราชา"   [01 ธันวาคม 2557]
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และมติการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี   [28 พฤศจิกายน 2557]
 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.............   [28 พฤศจิกายน 2557]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการจัดงานมหกรรม ๙ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ   [28 พฤศจิกายน 2557]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [27 พฤศจิกายน 2557]
 นัดตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   [27 พฤศจิกายน 2557]
 ประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   [24 พฤศจิกายน 2557]
 การป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน   [24 พฤศจิกายน 2557]
 การดูแลรักษา อุปกรณ์ และระบบสื่อสารสารสนเทศของศูนย์ดำรงธรรม   [20 พฤศจิกายน 2557]
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   [20 พฤศจิกายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี (แจ้งเวียน ศ.นว.)   [19 พฤศจิกายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก จ.ตราด (แจ้งเวียน ศ.จบ.)   [19 พฤศจิกายน 2557]
 การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการปฏิบัตหน้าที่ราชการ   [19 พฤศจิกายน 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 02/03/1509.30 น.รับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุม ปค.ทางwww.comdopa.com เลือกRadio online ชัดเจนไม่ติดขัด
 27/02/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงานE-reportประจำสัปดาห์(27ก.พ.58)แล้วปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงาน ดังนี้ กาฬสินธ์ุ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ตรัง ตาก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสว
 27/02/152/3/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ร้อยเอ็ดเรื่องงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี2558
 27/02/15เชิญรับฟัง มท.1 มอบนโยบาย ปจ./นอ.วันนี้ 14.00 น.ทาง www.comdopa.com
 26/02/15มท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นอ.(ผู้อำนวยการสูง)ในวันที่6 และ9 มี.ค.58 ที่www.personnel.moi.go.th
 26/02/15ปค.ขอให้ ปจ.กำชับ นอ.ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลในวันศุกร์ที่ 27 ก.พ.58 เวลา 14.00 น.ด้วยตนเอง
 26/02/1527/2/58/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 24/02/15 มท.รับสมัครรองอธิบดีกรมโยธาฯ ที่เว็บไซด์ กจ.ปค.
 24/02/15ขอให้ จว.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลตาม นส.ที่ มท0307.6/ว1259 ลว.3มิ.ย.57 ขอให้ส่งด่วน
 23/02/15ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่ 2/2558 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันจัทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< มีนาคม  2558>
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com